Distribuce elektřiny

Legislativa

Uvedená znění předpisů slouží pouze pro informační účely. Za právně závazná se považují pouze aktuální znění právních předpisů vydaná ve Sbírce zákonů.

Zákony:

Zákon č. 458/2000 Sb.
o podmínkých podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

Zákon č. 165/2012 Sb.
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

Zákon č. 406/2000 Sb.
o hospodaření energií

Vyhlášky:

Vyhláška č. 541/2005 Sb.,
o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona

Vyhláška č. 426/2005 Sb.,
o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

Cenová rozhodnutí ERÚ:

Cenové rozhodnutí č. 8/2016
ze dne 25. listopadu 2016, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny.

Cenové rozhodnutí č. 4/2017
ze dne 26. září 2017, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí NN.