Distribuce elektřiny

Přepis na nového zákazníka

Změna zákazníka na odběrném místě (tzv. přepis zákazníka) probíhá na základě předávacího protokolu. Předávací protokol slouží k identifikaci zákazníka, který ukončuje odběr elektřiny na odběrném místě a zákazníka, který nově zahajuje odběr elektřiny na odběrném místě. V předávacím protokolu obě strany zároveň vzájemně odsouhlasují zjištěný stav elektroměru ke dni změny zákazníka.

Na základě úplně vyplněného a oboustranně podepsaného formuláře, zašle ENERGO Distribuce s.r.o. původnímu zákazníkovi konečné vyúčtování odběru elektřiny ke dni a stavu elektroměru uvedeném v předávacím protokolu. Zároveň ENERGO Distribuce s.r.o. zašle novému zákazníkovi návrh Smlouvy o připojení a dále návrh Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny (v případě, že zákazník bude od ENERGO Distribuce s.r.o. odebírat i silovou elektřinu) nebo návrh smlouvy o poskytnutí distribuce elektřiny (v případě dodávky silové elektřiny od jiného dodavatele).