Distribuce elektřiny

Výpočet finančního podílu

Podíl žadatele o připojení na nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu dle vyhlášky ERÚ číslo 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů, je podle přiložené tabulky (platí pro připojení na napěťové hladině NN).

Typ připojeníJednotková cena
1 fázové200 Kč/A
3 fázové500 Kč/A

Skutečná výše podílu a údaje pro platbu budou obsaženy v návrhu smlouvy o připojení (event. smlouvy o smlouvě budoucí o připojení) dle povolené hodnoty jističe před elektroměrem. Finanční podíl žadatele o připojení nepodléhá dani z přidané hodnoty, není zdanitelným plněním a uvedená částka je tudíž konečná. Faktury se nevystavují. Platby jsou prováděny na základě smlouvy, která je zároveň dokladem k provedeným platbám.